Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Тарифа

69 Поръчки Пулпудева Банк АД Тарифа

 

   УЧЕБНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ПУЛПУДЕВА БАНК ” АД   

                         Пловдив бул. Руски 50, тел 032/642323, e - mail:pulpudeva03@abv.bg

 

 

 

 

 

ТАРИФА

за лихвите, таксите и комисионите,

прилагани от Банката

 

 

 

 

 1. Настоящата тарифа регламентира обичайните лихвени условия, комисиони, такси и други разноски, прилагани от УТБ ”ПУЛПУДЕВА БАНК”АД, в случай че няма изрично договорени други такива между банката и нейните клиенти или кореспонденти по конкретни сделки.

 

 1. Банковите комисиони, такси, лихви и други разноски се събират в български лева и евро /щатски долари според валутата на транзакцията. Ако валутата на транзакцията е различна от евро/щатски долари, а комисионите, таксите, лихвите и другите разноски са определени в EUR, тогава те се изчисляват в евро на база централен курс на БНБ за деня.

 

 1. Левовата равностойност на таксите и комисионите по левови операции, определени в чужда валута, се изчислява на база централен курс на БНБ за деня.

 

 1. По смисъла на тази тарифа, за клиенти на банката се считат:

- физически лица: български и чуждестранни граждани, които имат разплащателна или депозитна сметка при банката;

- други клиенти: юридически лица; неперсонифицирани дружества и еднолични търговци; физически лица, извършващи стопанска дейност, но нерегистрирани като търговци, които имат открита разплащателна или депозитна сметка сметка при банката.

 

РАЗДЕЛ I        ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

 

Чл.1 Такси за откриване на банкови сметки

 

 

Т.1 Разплащателни сметки

 

- на физически лица

без такса

- други клиенти в национална валута

10,00 BGN

- други клиенти в чуждестранна валута

5 EUR

Т.2 Ескроу сметка

по договореност

Т.3 Специални сметки (Набирателни, ликвидационни, особени, акредитивни и други в национална и чуждестранна валута)

 

- за откриване на сметка в национална валута 

10,00 лв.

- за откриване на сметка в чуждестранна валута

5 EUR

Т.4  Депозитни сметки на физически и други клиенти

без такса

Т.5 Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки

без такса

Чл. 2 Месечни такси за поддържане на банкови сметки

 

Т.1 Разплащателни на физически лица

 

а) в национална валута

2,50 лв.

б) в чуждестранна валута

2,50 EUR

Т.2 Акредитивни сметки и сметки със специално предназначение на физически лица

 

а) в национална валута

по договаряне

б) в чуждестранна валута

по договаряне

Т.3   Разплащателни, набирателни, акредитивни, ликвидационни, особени, ескроу и други сметки на други клиенти

 

а) в национална валута

7,00 лв.

б) в чуждестранна валута

3,5 EUR

Т.4 Депозитни сметки на физически лица и други клиенти/ в т.ч. и спестовни сметки на физически лица

 

а) в национална валута

2,50 лв.

б) в чуждестранна валута

2,50 EUR

Т.5. Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки

без такса

Т.6 Сметки под условие

по договаряне

Чл.3 Лихви по банкови сметки  – УТБ ”Пулпудева Банк ”АД

прилага лихвени проценти по привлечени средства в национална и чуждестранна валута съгласно Приложението „Лихвени условия”, ако в конкретния договор не е предвидено друго

 

Чл. 4. Такси за закриване на сметки

 

Т.1 Разплащателни, акредитивни и сметки със специално предназначение на физически лица

 

а) в национална валута

2,00 лв.

б) в чуждестранна валута

1 EUR / USD

Т.2 Разплащателни, акредитивни, особени, ликвидационни, ескроу сметки на други клиенти

 

а) в национална валута

15,00 лв.

б) в чуждестранна валута

8 EUR

Т.3 Набирателни сметки на други клиенти

 

а) в национална валута

15,00 лв.

б) в чуждестранна валута

8 EUR

Т.4 Депозитни сметки на физически лица и други клиенти

 

а) в национална валута

без такса

б) в чуждестранна валута

без такса

Т.5 Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки

без такса

 

РАЗДЕЛ II        КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

Чл. 1 Касови операции в национална валута

 

Т. 1 За вноски

над 3000 лв –  2%

Т. 2 За тегления

 

а) от разплащателни, ликвидационни, особени, набирателни, акредитивни  и други сметки на други клиенти

до 3000 лв. без такса, над 3000 – 0,1% за частта над 3000 лв.

б) от депозитни сметки на други клиенти

без комисиона

Т. 3 По депозитни и разплащателни сметки на физически лица, които не са търговци

 

а) внасяне на суми в брой

 

- по срочни депозити

без комисиона

- по разплащателни сметки и депозити на виждане

до 3000 лв. без такса; над 3000 лв. - 0,10%

б) теглене на суми в брой

 

- от срочни депозити

 

без комисиона

- от разплащателни сметки и депозити на виждане

до 3000 лв. без такса; над 3000 лв. - 0,10%

Т.4 Касови операции за суми над 100 000 лв.

по договаряне

Чл. 2 Касови операции в чуждестранна валута

 

Т. 1 Теглене в брой

 

а) от разплащателни, ликвидационни, особени, набирателни, акредитивни  и други сметки на други клиенти

до 1500 лв. – без такса, над 1500 – 0,20%

б) от депозитни сметки на други клиенти

без комисиона

Т. 2 Внасяне в брой

над 1500 – 0,20%

Т.3 Касови операции за суми над 100 000 лв.

по договаряне

Т. 3 По депозитни и разплащателни сметки на физически лица, които не са търговци

 

а) внасяне на суми в брой

 

- по срочни депозити

без такса

- по разплащателни сметки и депозити на виждане

До 1500 лв. – без такса, над 1500 – 0,20% за частта над 1500 лв.

б) теглене на суми в брой

 

- от срочни депозити

без комисиона

- от разплащателни сметки и депозити на виждане

без такса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.    РАЗПЛАЩАНИЯ

 

В национална валута

 

Чл. 1 Вътрешнобанкови плащания между клиенти на УТБ ”Пулпудева Банк” АД

 

Т. 1 За плащания на гишета и по електронен начин

- от сметки на физически лица

0,50 лв.

- от сметки на други клиенти

0,70 лв.

Чл. 2 Вътрешнобанкови плащания на един и същи клиент

 

 Т.1 – за физически лица 

без такса

Т. 2 – за юридически лица

без такса

Чл. 3 Междубанкови безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на банката

 

Т. 1 за плащания, инициирани на гишетата на банката

 

 

1,50 лв.

Т. 2 за плащания, инициирани по електронен начин (Интернет банкиране)

 

1,00 лв.

Т.3    за плащания (вносни бележки) през ePay.bg

0,80 лв.

Т4.   за плащане по преводно нареждане за директен дебит

1,50 лв.

Т.5   за плащания към администратори на публични вземания

1,50 лв.

Чл. 4 Междубанкови плащания в национална валута с депозиране на пари в наличност

 

Т.1 с превод чрез БИСЕРА

до 500 лв. - такса 2,00 лв; над 500 лв.- 2,00 лв + 0,75% за сумата над 500 лв.

Т.2   с превод чрез РИНГС

1%,   мин.20 лв.

Т. 3   за плащания към администратори на публични вземания, инициирани на гишетата на банката

до 500 лв. -такса 2,00 лв; над 500 лв.- 2,00 лв + 0,75% за сумата над 500 лв.

Чл. 5  Разплащания чрез РИНГС

12,00 лв.

В чуждестранна валута

 

Чл. 6 Вътрешнобанкови плащания между клиенти на УТБ „Пулпудева Банк” АД

 

Т. 1 За плащания на гишета и по електронен начин

- от сметки на физически лица

 

0,25 EUR

 - от сметки на други клиенти

0,35 EUR

Чл.7  Безкасови преводи на един и същи клиент в УТБ „Пулпудева Банк” АД

 

Т. 1 за физически лица

Без такса

 

Т. 2 за други клиенти

Без такса

 

ЧЛ.8  Вътрешнобанков безкасов превод, получен от клиенти на банката

Без такса

Чл. 9 Получени преводи от други банки

 

 

- за суми  до 500 евро, вкл.

2 EUR

 

- за суми над 500 евро

 

 

 

0,1%,   мин 5 EUR макс.  200 EUR

 

Чл.10 Наредени междубанкови преводи

 

Т.1 За преводи в евро

до 100 EUR – 5 EUR,

над 100 EUR  – 0,15% , мин. 10 EUR, макс. 300 EUR

Т.2  За преводи в други чуждестранни валути

до 100 EUR – 5 EUR, 

над 100 EUR – 0,15%,  мин. 10 EUR, макс. 300 EUR

Т.3  От сметка за лечение

10 EUR

Чл. 11 Допълнителни такси

 

Т.1 Експресен превод  по изрично искане на клиента

не се прилага

Т.2 Запитване за получени преводи от други банки, освен реалните разноски

10 EUR

      

 

 

 РАЗДЕЛ IV      ОПЕРАЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ

 

Чл.1 Операции с електронни дебитни карти /ЕДК/:

 

 

Т.1 Издаване на дебитна карта, допълнителна карта или подновяване поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Т.2 Издаване или подновяване на повече от една карта на един картодържател

5,00 лв.

Т.3 Подновяване поради забравен ПИН-код, загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на валидност на картата  

 

5,00 лв.

Т.4 Повторно издаване на ПИН код

2,00 лв.

Т.5. Минимален неснижаем остатък по сметка, за всяка издадена дебитна карта

5,00 лв.

Т.6 Теглене на пари в брой от терминално устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал в България

 

а) чрез ПОС терминал в офис на банка или от терминално устройство АТМ /банкомат/

 

- от устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал на 

УТБ ”Пулпудева Банк ”АД

 

0,20 лв. АТМ /1,00 лв. ПОС

- от устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал на друга банка

 

0,65 лв. АТМ /1,00 лв. ПОС

Т.7 Плащане чрез ПОС терминал в България

0,20 лв.

Т.8 Плащане на периодични сметки чрез АТМ /банкомат/

0,20 лв.

Т.9 Плащане на периодични сметки по телефон и интернет

0,20 лв.

Т.10 Парични преводи с картата от АТМ и в Интернет

0,20 лв.

Т.11 Проверка на салда и движения по картова сметка - собствен/чужд АТМ

0,10 лв.

Чл.2 Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал в офис на Банката с дебитна карта, издадена от друга българска банка

 

3%, мин. 5,00 лв.

Чл.3 Други услуги, свързани с дебитни карти

 

Т.1 Плащане на стоки и услуги от АТМ чрез меню bPay

Прилага се съответната такса за плащане чрез ПОС терминал в България

Т.2   SMS за транзакции с карта

 

0,15 лв.

Чл.4. Международни кредитни карти MasterCard Standard   

 

4.1. Обикновено издаване  – до 10 работни дни

 

Без такса

4.2. Годишна такса за поддържане на основна карта

50,00 лв.

4.3. Подновяване на карта при изтичане срока на валидност

Без такса

4.4. Теглене на суми в брой от банкомат

3,0%, мин. 5,00 лв

4.5. Теглене на суми в брой от ПОС-терминал

 

3,0%, мин. 8,00 лв

4.6. Покупка на стоки и услуги чрез ПОС-терминал

Без такса

4.7. Справки за сметка от банкомат

0,60 лв

4.8. Месечно извлечение на хартиен носител 

1,00 лв.

4.9. Кредитни лимити

До 5000,00 лв.

 

 

 

РАЗДЕЛ V.     КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ

 

Чл. 1 ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Т.1  Такса за кандидатстване

30,00 лв.

1.2  Лихва

6,40 %

1.3. ГПР

7,32 %

 

Чл. 2 ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

Т.1 Такса за кандидатстване

200,00  лв.

Т.2 Такса за предсрочно погасяване

без такса след третата година

Т.3 Лихва

5,20 %

Т.4. Такса за оценка на имота

85,00 лв.

Т.5 Еднократна такса за усвояване

0,75%

Т.6 Годишна такса за управление, платима месечно върху остатъка от кредита

ГПР

 

0,50% 

 

6,80 %

ЧЛ.3 КРЕДИТИРАНЕ на ДРУГИ КЛИЕНТИ (ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА и ЕТ) - Кредит за оборотни средства

 

 

Т.1 Лихва

 

- при кредит в национална валута

 

8,35%

- при кредит в евро

 

 

7,90%

Чл. 4  КРЕДИТИРАНЕ на ДРУГИ КЛИЕНТИ (ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА и ЕТ) – Инвестиционен кредит

 

Т.1 Лихва

 

- при кредит в национална валута

9,00%

- при кредит в евро

8,00%

Т.2. За изготвяне на ипотека за обезпечаване на кредит или банкова гаранция

до 50 000 лв - мин.100 лв.; от 50 000 до 500 000 лв – мин. 150 лв.

Т.3. За вписване на залога в ЦРОЗ

100,00 лв.

Т.4 Такси за извършени оценки на активи, предлагани за обезпечение по кредитни сделки

 

 

0,5%  върху размера на искания кредит

Чл. 5. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

 

Т.1 Издаване на банкова гаранция

0,25% от сумата, минимум 10 лв.

Т.2 За поддържане на банкова гаранция

0,8% за тримесечие или част от него

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ        ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

 

Чл.1 Покупка и продажба на чуждестранна валута

 

Чл.1 Покупка и продажба на чуждестранна валута по банкови сметки при банката

без такси и комисиони

Чл.2 Касови покупки и продажби

0,1% от сумата

Чл. 2 Замяна на един вид валута с друг

 

- за суми до 50 000 EUR

0,50%

- за суми над 50 000 EUR

без комисиона

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІ        ИНКАСА НА ДОКУМЕНТИ И ТЪРГОВСКИ ЕФЕКТИ

 

Чл.1 Предаване на документи

 

- срещу заплащане

0,20%, мин 50 EUR, макс. 300 EUR

- срещу акцепт

0,25%, мин 40 EUR, макс. 300 EUR

Чл. 2 Връщане на неизплатени инкасови документи

 

20 EUR

Чл. 3 Рекламация

 

20 EUR

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ         ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ

 

Чл. 1 Документарни акредитиви, открити от банката

 

Т.1 Телекс /SWIFT предизвестие

30 EUR

Т.2 Откриване, обработка и плащане по акредитив, за тримесечие или част от него

 

- за суми до 500 000

по договаряне

- за суми над 500 000

по договаряне

Чл. 3 Промяна на условията

 

50 EUR

 

 

 

РАЗДЕЛ IX           ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

 

Чл. 1 Консултации по валутно-финансови, пазарни, кредитни и други въпроси, изготвяне на документи

 

По договаряне

Чл. 2 Събиране на сведения за чуждестранни фирми по искане на клиент

 

50 EUR

Чл. 3 Издаване на удостоверения

 

- на физически лица

15,00 лв.

- на други клиенти

30,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФАТА е в сила от 22.11.2020 г. съгласно решение на Съвета на директорите, Протокол 2/22.11.2020 г.

Банкови сметки

89 Поръчки Пулпудева Банк АД Разплащателни сметки

ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

 

 

 

Такси за откриване на банкови сметки

 

 

1. Разплащателни сметки

 

- на физически лица

без такса

- други клиенти в национална валута

10,00 BGN

- други клиенти в чуждестранна валута

5 EUR

2. Ескроу сметка

по договореност

3. Специални сметки (Набирателни, ликвидационни, особени, акредитивни и други в национална и чуждестранна валута)

 

- за откриване на сметка в национална валута 

10,00 лв.

- за откриване на сметка в чуждестранна валута

5 EUR

4.  Депозитни сметки на физически и други клиенти

без такса

5.  Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки

без такса

 

  Месечни такси за поддържане на банкови сметки

 

 

1. Разплащателни на физически лица

 

а) в национална валута

2,50 лв.

б) в чуждестранна валута

2,50 EUR

2. Акредитивни сметки и сметки със специално предназначение на физически лица

 

а) в национална валута

по договаряне

б) в чуждестранна валута

по договаряне

3.   Разплащателни, набирателни, акредитивни, ликвидационни, особени, ескроу и други сметки на други клиенти

 

а) в национална валута

7,00 лв.

б) в чуждестранна валута

3,5 EUR

4.  Депозитни сметки на физически лица и други клиенти/ в т.ч. и спестовни сметки на физически лица

 

а) в национална валута

2,50 лв.

б) в чуждестранна валута

2,50 EUR

5. Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки

без такса

6. Сметки под условие

по договаряне

 

 

Лихви по банкови сметки  – УТБ ”Пулпудева Банк ”АД

прилага лихвени проценти по привлечени средства в национална и чуждестранна валута съгласно Приложението „Лихвени условия”, ако в конкретния договор не е предвидено друго

 

 

 

 

  Такси за закриване на сметки

 

 

1 Разплащателни, акредитивни и сметки със специално предназначение на физически лица

 

а) в национална валута

2,00 лв.

б) в чуждестранна валута

1 EUR / USD

2 Разплащателни, акредитивни, особени, ликвидационни, ескроу сметки на други клиенти

 

а) в национална валута

15,00 лв.

б) в чуждестранна валута

8 EUR

3 Набирателни сметки на други клиенти

 

а) в национална валута

15,00 лв.

б) в чуждестранна валута

8 EUR

4 Депозитни сметки на физически лица и други клиенти

 

а) в национална валута

без такса

б) в чуждестранна валута

без такса

5 Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки

без такса

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ    1    към ТАРИФА на БАНКАТА

 

Лихвени условия по разплащателни сметки

 и депозитни продукти   в УТБ " ПУЛПУДЕВА БАНК” АД

 

 

 1. I. СТАНДАРТЕН ДЕПОЗИТ в     BGN,     EUR   и    USD

 

 

Срок в месеци/

годишна лихва

 

BGN

 

EUR

 

USD

 

1 месец

0,05%

0,05%

0,05%

 

3 месеца

0,10%

0,10%

0,10%

 

6 месеца

0,20%

0,20%

0,20%

 

1 година

0,30%

0,30%

0,30%

 

Безсрочен

 

0,05%

0,05%

0,05%

 

Период на олихвяване   на   Разплащателни сметки – годишно

 

Банкова гаранция

56 Поръчки Пулпудева Банк АД Кредити

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

 

                УТБ „Пулпудева Банк” АД предлага Банкова гаранция - подходяща е за клиенти, които имат потребност банката да гарантира за тях пред техни стопански партньори за изпълнението на поети ангажименти – за плащане, за митнически такси, за участие в търг, за добро изпълнение и др.

Условия:

Издаване на банкова гаранция  - 0,25% от сумата, минимум 10 лв.

За поддържане на банкова гаранция - 0,8% за тримесечие или част от него

 

Кредитни продукти за юридически лица

82 Поръчки Пулпудева Банк АД Кредити

КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ   ЗА  ЕТ  и   ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ( ЕООД, ООД, АД и др.)

 

                  Банката предоставя кредити в национална и чуждестранна валута, в съответствие  с потребностите на клиента. Видът и размерът на кредитите и условията, при които се предоставят се определят в зависимост от искането на клиента  и на договорна основа. Кредитите в чуждестранна валута се отчитат и погасяват в оригиналната валута, в която са предоставени.

                 Краткосрочните кредити са със срок на погасяване до една година. Средносрочните кредити са със срок на погасяване от една до пет години. Дългосрочните кредити са със срок на погасяване над пет години.


 1. Стандартен (обикновен) кредит – подходящ е за клиенти, които предварително знаят сроковете в които ще имат потребност от усвояване на кредита. УТБ „Пулпудева Банк” АД предлага кредити за оборотни средства и инвестиционни кредити в лева и чуждестранна валута за нуждите на Вашия бизнес.

                 ♦ Кредит за оборотни средства с цел  попълване на временен недостиг на оборотни средства, придобиване на краткотрайни активи.

Условия: Срок – до 12 месеца, с възможност за подновяване до 5 пъти;

За кредити в лева 8,35% лихва, за кредити в евро – 7,90%. лихва;

 Обезпечение: недвижими материални активи или движими материални активи (машини, съоръжения, транспортни средства).

                 ♦ Инвестиционни кредити - за придобиване, изграждане или реконструкция на дълготрайни активи; за финансиране на сливания и придобивания.

Условия:  Срок – в зависимост от предвидимите парични потоци на проекта и общия бизнес цикъл на клиента, максимум 20 г., с възможност за гратисен период; Размер на кредита – до 80% от инвестицията, самоучастие – до 20% от инвестицията.

Лихва при кредит в лв. – 9,00%, в евро – 8%;

Усвояване и начин на погасяване – съобразени с индивидуалните нужди на клиента; обезпечение: недвижими материални активи или движими материални активи (машини, съоръжения, транспортни средства).

 

Кредитни продукти за физически лица

93 Поръчки Пулпудева Банк АД Кредити

                 КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 1. Стандартен потребителски кредит

Максимална сума

30 000 BGN

15 000 EUR

Годишен лихвен процент

Годишен процент на разходите

6,40 % 

7,32 %

Срок на погасяване

до 10 години, като: Максимален срок:  до 5000 лв. – 6 години; от 5000 до 10000 лв. – 8 години; от 10000 до 30000 лв. – 10 години

 

Обезпечение

За кредит в размер до 3 000 лева - не се изисква поръчител.

За кредит в размер от 3 001 лева до 7 000 лева - банката изисква минимум  1 поръчител или съдлъжник.

За кредит в размер от 7 001 лева до  30 000 лева - банката изисква минимум 3 поръчители или съдлъжник.

 

План на погасяване

на еднакви месечни вноски(анюитети)

Такси

 Такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка – 30,00 лв.

  Такса за откриване на разплащателна сметка 3.00 лв. и месечно за обслужване 2.80 лв.

Допълнителни услуги

Възможност за застраховка "Живот" - по желание и за сметка на кредитополучателя

 

Необходими документи за кандидатстване (важи за искане, подадено в офис на Банката)

Искане за кредит на физически лица Документи за доказване на дохода;  Копие на документ за самоличност;  Справка за поръчител

 

 

 1. Ипотечни кредити – в лева и евро за закупуване на недвижим имот

 

Максимална сума

до 500 000 BGN

до 250 000 EUR

Годишен лихвен процент

Годишен процент на разходите

 5,20% променлива лихва, независимо от валутата на кредита;

 ГПР 6,80% . Необходимо е сключване на застраховка „Имот” и „Живот” (разходът за застраховка не е включен в ГПР) 

Срок на погасяване

до 30 години;

 

Обезпечение

ипотека върху недвижим имот;

 

План на погасяване

на еднакви месечни вноски(анюитети)

Такси

      Такса за кандидатстване – 200 лв;

     - Такса оценка на имота – 85 лв;

     - Еднократна такса за усвояване – 0,75%

      - Годишна такса за управление, платима месечно върху остатъка от кредита – 0,50%: 

      - Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства след третата година;

 

Необходими документи за кандидатстване (важи за искане, подадено в офис на Банката)

1.Удостоверение за граждански брак в случай на ипотека на недвижим имот, собственост на физическо лице

2. Документите за собственост на недвижимия имот - всички нотариални актове, договори за покупко-продажба, вписани протоколи за съдебна делба, договори за доброволна  делба, строителни книжа – протокол за определяне на строителна линия и ниво със заверена кота “било”, разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект, таблица за ценообразуване, скица с шестмесечна валидност, протоколи – образци 15 и 16 на сградите, разрешение за ползване.

3.. Предварителен договор между Продавача и Кредитополучателя съгласно чл.19 от ЗЗД.

 

4. Удостоверение за липса на тежести върху недвижимия имот

5. Данъчна оценка на имота по чл.264, ал.1 от ДОПК

6. Скица на имота, издадена през последните шест месеца (когато касае урегулиран    поземлен имот, дворно място).

7. Оценка от одобрен от банката лицензиран експерт-оценител

8. Застраховка на имота срещу пожар, природни бедствия, наводнение от спукване на тръби и земетресение за период от една година.

 

Депозити

76 Поръчки Пулпудева Банк АД Депозити

ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ

 

и ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ И

 

ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 1. I. СТАНДАРТЕН ДЕПОЗИТ в     BGN,     EUR   и    USD

 

 1. II. БАЗА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ   НА   ЛИХВИ

 

       III. ПЕРИОД   НА  ОЛИХВЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок в месеци/

годишна лихва

 

BGN

 

EUR

 

USD

 

1 месец

0,05%

0,05%

0,05%

 

3 месеца

0,10%

0,10%

0,10%

 

6 месеца

0,20%

0,20%

0,20%

 

1 година

0,30%

0,30%

0,30%

 

Безсрочен

 

0,05%

0,05%

0,05%

 

 

 1. II. БАЗА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ   НА   ЛИХВИ

 

Разплащателни сметки на индивидуални и

бизнес клиенти                                                                                        365/365 (366/366)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Разплащателни сметки на

     финансови институции                                                                           360/360

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Депозитни сметки на индивидуални

 и бизнес клиенти                                                                                    365/365 (366/366)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  Спестовни сметки                                                                                   360/360

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

III.  ПЕРИОД   НА  ОЛИХВЯВАНЕ

 

 

Разплащателни сметки – годишно

Депозитни сметки – съгласно договорения срок

Спестовни сметки – годишно

 

Забележка:

 

      ♦ Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители – не се олихвяват

      ♦ Сметки за средства на клиенти на застрахователни брокери и агенти, както и физически лица със свободни професии – стандартно олихвяване като разплащателна сметка 

 

 

 

 

 

 

Кредитни карти

68 Поръчки Пулпудева Банк АД Кредитни карти

                           Издаване на кредитни карти

 

 

Международна кредитна карта MasterCard Standard се издава с кредитен лимит до 5000,00 лв.

 

 

Международни кредитни карти MasterCard Standard

 

 

1. Обикновено издаване  – до 10 работни дни

 

Без такса

2. Годишна такса за поддържане на основна карта

50,00 лв.

 

3. Подновяване на карта при изтичане срока на валидност

Без такса

 

4. Теглене на суми в брой от банкомат

3,0%, мин. 5,00 лв.

5. Теглене на суми в брой от ПОС-терминал

 

3,0%, мин. 8,00 лв.

6. Покупка на стоки и услуги чрез ПОС-терминал

Без такса

 

7. Справки за сметка от банкомат

0,60 лв.

 

8. Месечно извлечение на хартиен носител 

1,00 лв.

 

9. Кредитни лимити

До 5000,00 лв.

 

 

Издаване на дебитни карти

52 Поръчки Пулпудева Банк АД Дебитни карти

 

                         Издаване на електронни дебитни карти

 

Операции с електронни дебитни карти /ЕДК/:

 

 

1. Издаване на дебитна карта, допълнителна карта или подновяване поради изтекъл срок на валидност

безплатно

2. Издаване или подновяване на повече от една карта на един картодържател

5,00 лв.

3. Подновяване поради забравен ПИН-код, загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на валидност на картата  

 

5,00 лв.

4. Повторно издаване на ПИН код

2,00 лв.

5. Минимален неснижаем остатък по сметка, за всяка издадена дебитна карта

5,00 лв.

6. Теглене на пари в брой от терминално устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал в България

 

а) чрез ПОС терминал в офис на банка или от терминално устройство АТМ /банкомат/

 

- от устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал на 

УТБ ”Пулпудева Банк”АД

 

0,20 лв. АТМ /1,00 лв. ПОС

- от устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал на друга банка

 

0,65 лв. АТМ /1,00 лв. ПОС

7. Плащане чрез ПОС терминал в България

0,20 лв.

8. Плащане на периодични сметки чрез АТМ /банкомат/

0,20 лв.

9. Плащане на периодични сметки по телефон и интернет

0,20 лв.

10.  Парични преводи с картата от АТМ и в Интернет

0,20 лв.

11.  Проверка на салда и движения по картова сметка - собствен/чужд АТМ

0,10 лв.

12.  Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал в офис на Банката с дебитна карта, издадена от друга българска банка

 

3%, мин. 5,00 лв.

13. Други услуги, свързани с дебитни карти

 

-  Плащане на стоки и услуги от АТМ чрез меню bPay

Прилага се съответната такса за плащане чрез ПОС терминал в България

-   SMS за транзакции с карта

 

0,15 лв.