Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Преводи

2 Поръчки Сириус Банк Преводи

От/по сметка в банката                                | BGN/€


Входящи                                                            Без такса

Изходящи                                                           0.50/0.25

 

От/по сметка в банката - междубанкови   |

Входящи                                                            Без такса

Изходящи                                                           0.80/0.40

 

Преводи касови - междубанкови                |

Изходящи с вноска на каса                                0.8%, мин.

                                                                         Лв 5/мин.€

                                                                         2.50

Ипотечен кредит

1 Поръчки Сириус Банк Кредити

 

Ипотечни кредити

Ежегодно върху остатъка на дълга за всяка следваща година, при ипотечен кредит със: - срок до 10 години 0,40% - срок над 10 години 0,25%

Такса за предсрочно погасяване на всички видове ипотечни кредити през първите 12 месеца на кредита,считано от датата на усвояване на кредита. Без такса

Такса за промяна на погасителния план, извън предсрочно погасяване, по искане на клиента Без такса Комисион при промяна на други условия, включително и на обезпеченията, извън предсрочно погасяване, по искане на клиента Без такса

Ипотечен кредит BGN/€

Срок до 30 години 

Лихва - 3 %

Минимаен размер - 10 000 BGN/ 5 000 €

Максимален размер - 400 000 BGN/ 200 000 €

Потребителски кредит

1 Поръчки Сириус Банк Кредити

Предназначение

За реализиране на Вашите лични планове - сега и ез сложни процедури!

 

Условия

Потребителски кредити                                                                                                                                                 Лихва 6%

Такса за оценка на кредитоспособност                                                            1% от размера на кредита min. 150,00 BGN/75.00 €

Неустойка/обещетение за предсрочно погасяване на кредита                                                                                         Без такса

Такса за разглеждане на искане за промяна на погасителния план по искане на клиента, извън предсрочно погасяване  Без такса

Такса за разглеждане на искане за промяна на лихвени условия по кредита, по искане на клиент                                   Без такса

Срок                                                                                                                                                       от 6 месеца до 10 години 

Минимаен размер                                                                                                                                                 1 000 BGN/500 €

Максимален размер                                                                                                                                       40 000 BGN/20 000 €

 

Документи

1.Искане за откриване на банкова сметка

2. Искане за отпускане на кредит

3. Съгласие на работодател за превод на работна заплата

 

Овърдрафт

1 Поръчки Сириус Банк Кредити

Овърдрафт кредити

Годишна такса за управление на овърдрафт 20.00 лв. / 10.00 €
Такса за предоговаряне на цената на кредита:
 за кредити с текущ дълг до BGN 20 000 вкл. 350.00 лв. / 175.00 €
 за кредити с текущ дълг до BGN 50 000 вкл. 700.00 лв. / 350.00 €
 за кредити с ттекущ дълг до BGN 100 000 вкл. 1400.00 лв. / 700.00 €
 за кредити с текущ дълг над BGN 100 000 2100.00 лв. / 1050.00 €

Забележка:
Таксата за предоговаряне се събира при подаване на искане за кредит

Лихва - 12 %

 

Банков сейф

2 Поръчки Сириус Банк Банков сейф

Размер

в/ш/д            До            До                До              До

                 30 дни      90 дни         130 дни       360 дни

10/30/40        40            50                 80            120

15/30/40        50            55                 90            125

30/30/50        70            75                120           160

40/30/50        80           110               180           240

50/30/50        90           130               210           250

50/50/50        95           150               240           270

Забележка:

Всички цени са в BGN. За заплащане в € се използва централния курс на БНБ за деня.

В таксите са включени съответно по две, шест, дванадесет и двадесет и четири посещения.

За всяко допълнително посещение в трезорните помещения се събира допълнително такса в размер на BGN/€ 2.

Внасяне на суми по разплащателна сметка

1 Поръчки Сириус Банк Внасяне на суми

Монети                                                                                                                                                                                                                                            BGN

Сортирани, независимо от сумата                                                                                                                                                                                     5%, min. BGN 3

Несортирани, независимо от сумата                                                                                                                                                                                  5%, min. BGN 3

Преброяване, уедряване, раздробяване                                                                                                                                                                          5%, min. BGN 3

Изплащане на суми

1 Поръчки Сириус Банк Касови операции

Изплащане на суми по Р.С BGN
До 4000лв в брой в Р.С Без комисиона
Над 4000лв в брой в Р.С 0.10
С двудневно предизвестие 0.20
Без предизвестие 0.50
Заявени,но не изтеглени 0.10
За внасяне и изплащане на суми в брой по депозити и влогови сметки Без комисиона
При внасяне на суми в брой за погасяване на задължение към Банката Без комисиона
Пенсионен влог

1 Поръчки Сириус Банк Откриване, обслужване и закриване на сметки

Пенсионен влог                                                                                              BGN/€

Минимално салдо                                                                                   20.00/10.00

Такса за откриване                                                                                    Без такса

Такса за обслужване                                                                                  Без такса

Издаване на нова или подмяна на изписана влогова книжка                       2.00/1.00

Замяна на изгубена, открадната или унищожена влогова Книжка                Без такса

 

Сума                                                                                                            Лихвен %

До 1 000 BGN/500 €                                                                                          0,20 %

От 1 000,01 до 2 000,00 BGN/500,00 до 1 000,00 €                                            0,25 %

От 2 000,01 до 3 000,00 BGN/1000,00 до 1500,00 €                                           0,30 %

От 3 000,01 до 5 000,00 BGN/ 1 500,00 до 2 500,00 €                                        0,35 %

Над 5 000,01 BGN/ 2 500,00 €                                                                           0,40 %

 

Минимален размер Пенсионен влог 20,00 BGN/10,00 €

Дебитни карти

1 Поръчки Сириус Банк Дебитни карти

Издаване на местна, лична, дебитна карта VISA

Издаване на карта - Без такса
Подновяване на карта с изтекъл срок - Без такса
Преиздаване на карта - 6.00 лв.
Теглене от АТМ на Банката - 0.30 лв.
Плащане чрез ПОС на Банката - Без такса
Плащане чрез ПОС на друга банка в страната - Без такса
Проверка на баланс по сметка на АТМ - 0.30 лв.
Прехвърляне на суми между картова и друга сметка на АТМ - Без такса
Промяна на ПИН - 1.00 лв.

Допълнителни операции с местна, лична, дебитна карта

Месечно извлечение по искане на клиента - Без такса
Блокиране на изгубена/ открадната карта - Без такса
Деблокиране на карта поради 3 грешни ПИН кода - Без такса
Генериране на нов ПИН - 1.00 лв.
Промяна на картови данни - Без такса
Получаване на карта или ПИН в клон различен от клона издател - 5.00 лв.

Лимити на транзакции с дебитни карти

Теглене на пари в брой в неработни дни - 500.00 лв.
Дневен лимит на теглене на пари в брой - 2 000.00 лв.
Седмичен лимит за теглене на пари в брой - 15 000.00 лв.
Брой транзакции с карта за един ден - 10
Минимален недостижим остатък - 10.00 лв.

Срочен депозит за юридически лица

2 Поръчки Сириус Банк Откриване, обслужване и закриване на сметки

Срочен депозит за юридически лица BGN/€

Минимално салдо 1000.00/500.00

Такса за откриване Без такса

Такса за обслужване Без такса

Такса за закриване 10.00/5.00

Специална семейна оферта

1 Поръчки Сириус Банк Специална семейна оферта

С  П  Е  Ц  И  А  Л  Н  А    С  Е  М  Е  Й  Н  А    О  Ф  Е  Р  Т  А

Валидна в периода 21.04.- 21.05.2021 г.

 

 Уважаеми клиенти, открийте

 

2 Разплащателни сметки + 2  Дебитни карти

 

на двама от  Вашето семейство, при следните специални условия:

 

  • Една такса общо за откриване на сметките – 2,00 BGN
  • Една такса общо за обслужване на сметките – 2,50 BGN
  • Издаване на дебитните карти – БЕЗ ТАКСА

 

Разплащателна сметка за физически лица BGN

Минимално салдо 50.00

Такса за откриване 2.00

Такса за обслужване 2.50

Издаване на дебитна карта Без такса

 

 

Срочен депозит на физически лица

0 Поръчки Сириус Банк Откриване, обслужване и закриване на сметки

Предназначение

С вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на банката. Може да използвате Вашия срочен депозит за обезпечение във всички предвидени от закона случаи.

Срочен депозит за физически лица BGN/€

Минимално салдо 500.00/250.00

Такса за откриване Без такса

Такса за обслужване Без такса

Такса за закриване Без такса

Период на олихвяване

Съгласно договорния срок

Лихва

Сума      500-20 000 BGN/250-10 000 €      Над 50 000 BGN/25 000 €

1 месец                 0,02 %                                     0,04 %

3 месеца               0,04 %                                     0,06 %

6 месеца               0,06 %                                     0,08 %

1 година               0,10 %                                      0,12 %

 

Документи

1. Искане за откриване на сметка

2. Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката

3. Вносна бележка за внасяне на минимално салдо

 

При предсрочно прекратяване на депозит банката олихвява сумата за времето на действителното й престояване с лихвения процент за разплащателна сметка в съответната валута.

Разплащателна сметка за юридически лица

1 Поръчки Сириус Банк Откриване, обслужване и закриване на сметки

Предназначение

Със сумите може да разполагате по всяко време, във всяко поделение на банката.
Използвате за постъпления от различни източници и заплащане на задължения.

Разплащателна сметка за юридически лица BGN/€

Минимално салдо 200.00/100.00

Такса за откриване 10.00/5.00

Такса за обслужване 10.00/5.00

Такса за закриване  15,00/7,50

Период на олихвяване

Годишно или при закриване на сметката.

Лихва

Олихвяем минимум BGN/€  200,00/100,00

Годишна лихва  0,20 %

Документи

1.Искане за откриване на банков сметка

2.Учредителен акт на юридическото лице 

3.Данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ за доказване на дееспособност

4. Вносна бележка

5. Други

Разплащателна сметка за физически лица

2 Поръчки Сириус Банк Откриване, обслужване и закриване на сметки

Предназначение

Със сумите може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на банката.
Използвате за постъпления от различни източници и заплащане на задължения

 

Разплащателна сметка за физически лица BGN/€

Минимално салдо 50.00/25,00

Такса за откриване 2.00/1.00

Такса за обслужване 2.50/1.25

Такса за закриване Без такса

 

Период на олихвяване

Годишно или при закриване на сметката.

 

Лихва

Олихвяем минимум BGN/€  50,00/25,00

Годишна лихва  0,20 %

 

Документи

1. Искане за откриване на банкова сметка

2. Документ за самоличност

3. Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката

4. Вносна бележка за внасяне на минималното салдо