Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Хлориди

3 Поръчки Аква контрол Показатели за измерване на водата

Почти всички природни води, дъждовни и отпадъчни съдържат хлоридни йони. Тяхната концентрация се мени в широки интервали – от няколко милиграма на литър до значително високи концентрации например в морските води. Присъствието на хлориди във водата се дължи на най-разпространената сол на Земята – натриевия хлорид. Пределно допустимата концентрация на хлориди във води за питейно-битови нужди е 250мг/л. Завишеното съдържание на хлориди се обяснява със замърсяване на питейната водата от отпадъчни води.

Температура

1 Поръчки Аква контрол Показатели за измерване на водата

Към водите за питейни, промишлени, строителни и други цели се поставят изисквания по отношение на температурата им. Ако температурата на водата е висока се развиват неблагоприятни за човека микроорганизми.